Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Služba je registrována u Krajského úřadu Ústeckého kraje pod registračním číslem 7328567.
 

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním pečovatelské služby je zajistit uživatelům v dohodnutém rozsahu pravidelné předem sjednané úkony péče o vlastní osobu a soběstačnosti.
 

CÍLE SLUŽBY

Cílem služby je zajistit a zachovat stávající kvalitu života uživatelů v jejich přirozeném prostředí a maximálně oddálit nástup do zařízení pobytového typu.
Cílem pečovatelské služby dále je, aby uživatelé:
 • navzdory svému zdravotnímu stavu či věku mohli zůstat co nejdéle v domácím prostředí
 • zachovali si v co největší míře stávající schopnosti a dovednosti
 • byli podpořeni v péči o vlastní osobu
 • měli zajištěnu pomoc a podporu při úkonech osobní hygieny
 • měli zajištěnu pomoc a podporu při zajištění stravy
 • měli zajištěnu pomoc a podporu při zajištění chodu domácnosti
 • měli zprostředkován kontakt se svým okolím
 

CÍLOVÁ SKUPINA

Pečovatelská služba je poskytována osobám, které se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku či zdravotního postižení, kdy nezvládají péči o vlastní osobu a podpory ji nedokážou sami řešit. 
Cílovou skupinou jsou: 
1. osoby s chronickým onemocněním
2. osoby s tělesným postižením
3. osoby se zrakovým postižením
4. senioři
 
Centrum poskytuje služby občanům měst Louny a Postoloprty 
a spádových obcí Lounska. Centrum přijímá do služby klienty od 27 let.
 

ZÁSADY SLUŽBY

Důstojnost – dodržování lidských a občanských práv uživatelů. 
Individuální přístup – služby probíhají podle individuálních potřeb a osobních cílů uživatelů, tak aby vedly k začleňování 
a posilování jejich postavení ve společnosti.
Respekt a vzájemné úcta uživatele a pomáhajících. Pracovníci respektují přání uživatele služby, jeho názory, rozhodnutí 
a životní styl. 
Podpora -podpora přirozeného způsobu života uživatelů, a jejich samostatnosti
Aktivizace uživatelů – pracovníci motivují uživatele k udržení 
a rozvoji svých schopností a dovedností. 
Odbornost – poskytování služeb kvalifikovaných personálem 
dle požadavků zákona o sociálních službách a rozvoj týmu v souladu s posláním služby.
Kvalita – poskytování služby v souladu s metodikou 
dle Standardů, zapojení pracovního týmu i uživatelů služby 
do hodnocení kvality. 
 

KAPACITA SLUŽBY 

Individuální okamžitá kapacita služby byla nastavena takto:
Kapacita terénní služby: 6
 

ČASOVÁ DOSTUPNOST

Pečovatelská služba je poskytována v pracovních dnech od pondělí do pátku od 7:30 do 16:00 hodin.
 
Po předchozí domluvě je možné zajistit službu i mimo stanovený čas.
 
 
 

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

Služba je poskytována jako terénní v přirozeném prostředí uživatele. 
Zájemci nás mohou kontaktovat na adrese: Rakovnická 2502, 
440 01 Louny.   Centrum sídlí v „Domečku“ ve dvoře Domova pro seniory v Lounech.  
 

OSOBNĚ V PORADENSKÝCH HODINÁCH CENTRA

Nejlépe v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin.
Mimo uvedené hodiny po předchozí domluvě.
 

OSOBNĚ PŘI NÁVŠTĚVĚ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ ZÁJEMCE

Návštěvu je nutné předem domluvit na níže uvedených telefonech.
 

PÍSEMNĚ – NA ADRESU KANCELÁŘE:

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o. p. s, Rakovnická 2502, 440 01 Louny
 
ELEKTRONICKY – E MAILEM: szdp.louny@seznam.cz
 
TELEFONICKY – NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH:
 
415 654 308 - pevná linka
774 446 821 - mobil, sociální pracovník
608 108 373 - mobil, ředitelka Centra
 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI SLUŽBY

Pečovatelská služba obsahuje tyto základní činnosti stanovené zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb.:
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Podrobný popis činností a úkonů, které jsou součástí služby, 
je uveden v pravidlech pro poskytování služby. Můžete se s nimi seznámit předem v čekárně nebo na našich internetových stránkách. Při jednání o službě Vás s nimi podrobně seznámí sociální pracovník.  
 

CENA SLUŽBY

Cena za služby se řídí podle platného ceníku a je stanovena takto:
 
V pracovních dnech /PO-PÁ/ v době od 7:30 do 16:00 hod. 
90,-Kč/1hod.
Mimo běžnou pracovní dobu /večerní, soboty, neděle, svátky.    130,-Kč/1 hod. 
 
Za velký úklid a úklid společných prostor 120,-Kč/1hod.  
 
Péče o prádlo /praní, žehlení, drobná úprava 60,-Kč/1kg. 
 
Ceny jsou stanoveny podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. v platném znění. Vyhláška uvádí, že úhrada je stanovena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného na provedení úkonu včetně času nezbytného k jeho zajištění. Pokud služba netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně zkrátí. 
 

DOPORUČENÍ

Zájemcům o služby doporučujeme předem se seznámit s pravidly pro poskytování služby, pravidly pro podávání 
a řešení stížností a aktuálním ceníkem, které jsou k dispozici v čekárně a na internetu na našich webových stránkách:
 
www.centrum-louny.wbs.cz
 
CENÍK TXT
 
TOPlist