Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

OSOBNÍ ASISTENCE

Služba je registrována u Krajského úřadu Ústeckého kraje pod registračním
číslem  7261145.

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním osobní asistence je začlenění a zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti prostřednictvím služby osobní asistence.
Posláním osobní asistence je pomáhat lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení či věku žít přirozeným způsobem života, podpořit je v aktivním řešení jejich nepříznivé sociální situace a v jejich snaze žít ve svém přirozeném prostředí.
Osobní asistence pomáhá člověku dělat ty věci, které potřebuje ke svému životu a dělal by je sám, kdyby mohl. 
 

CÍLE SLUŽBY

Hlavním cílem služby osobní asistence je umožnit uživatelům žít plnohodnotný život, blížící se co nejvíce životu jejich vrstevníků.
 
Cílem služeb osobní asistence dále je, aby uživatelé:
• byli podpořeni v péči o vlastní osobu
• měli s podporou asistenta větší možnost pohybu
• měli zprostředkovanou komunikaci s okolím
• mohli se navzdory svému zdravotnímu stavu zapojit do běžného   života
• měli zprostředkován kontakt se svým okolím 
• zachovali si v co největší míře stávající schopnosti a dovednosti
• ovládali a rozšiřovali dovednosti vedoucí k jejich větší        samostatnosti.

CÍLOVÁ SKUPINA

Služby osobní asistence jsou poskytovány osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu zdravotního postižení a bez poskytnuté podpory ji nedokážou sami řešit. 
 
Služba je určena: 
1. osoby s mentálním postižením
2. osoby s tělesným postižením
3. osoby se zrakovým postižením
 
Centrum poskytuje služby osobní asistence občanům měst Louny, Postoloprty  a spádových obcí Lounska. Centrum přijímá klienty od 6 let  /od zahájení školní docházky.

ZÁSADY SLUŽBY

Důstojnost – dodržování lidských a občanských práv uživatelů. 
Individuální přístup – služby probíhají podle individuálních potřeb a osobních cílů uživatelů, tak aby vedly k začleňování a posilování jejich postavení ve společnosti.
Respekt   a vzájemné úcta uživatele a pomáhajících. Pracovníci respektují přání uživatele služby, jeho názory, rozhodnutí a životní styl. 
Podpora - podpora přirozeného způsobu života uživatelů, a jejich samostatnosti
Aktivizace uživatelů – pracovníci motivují uživatele k udržení a rozvoji svých schopností a dovedností. 
Odbornost – poskytování služeb kvalifikovaných personálem dle požadavků zákona o sociálních službách a rozvoj týmu v souladu s posláním služby.
Kvalita – poskytování služby v souladu s metodikou dle Standardů, zapojení pracovního týmu i uživatelů služby do hodnocení kvality. 

KAPACITA SLUŽBY

Individuální okamžitá kapacita služby byla nastavena takto:
       
Kapacita terénní služby:            2
 

ČASOVÁ DOSTUPNOST

Služba osobní asistence je poskytována v pracovních dnech od pondělí do pátku  od 7:30 do 16:00 hodin.
Centrum je připraveno poskytnout po předchozí domluvě s uživatelem službu i mimo vymezený čas. 
 

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

Služba je poskytována jako terénní v přirozeném prostředí uživatele. 
Zájemci nás mohou kontaktovat na adrese:
Rakovnická 2502, 440 01 Louny. Centrum sídlí v „Domečku“ ve dvoře Domova pro seniory v Lounech. 
 

OSOBNĚ V PORADENSKÝCH HODINÁCH CENTRA

Nejlépe v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin. Mimo uvedené hodiny po předchozí domluvě.
 

OSOBNĚ PŘI NÁVŠTĚVĚ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ ZÁJEMCE

Návštěvu je nutné předem domluvit na níže uvedených telefonech.
 

PÍSEMNĚ – NA ADRESU KANCELÁŘE:

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o. p. s, Rakovnická 2502, 440 01 Louny
 

ELEKTRONICKY – E MAILEM:

szdp.louny@seznam.cz
 

TELEFONICKY – NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH:

415 654 308 - pevná linka
774 446 821 - mobil, sociální pracovník
608 108 373 - mobil, ředitelka Centra

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI SLUŽBY

Osobní asistence obsahuje tyto základní činnosti stanovené zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb.:
 
  •  pomoc při zvládání běžných úkonů, péče o vlastní osobu
  •  pomoc při osobní hygieně
  •  pomoc při zajištění stravy
  •  pomoc při zajištění chodu domácnosti
  •  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  •  zprostředkování kontaktu se společností
  •  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při  obstarávání osobních záležitostí
 
Podrobný popis činností a úkonů, které jsou součástí služby, je uveden v pravidlech pro poskytování služby. Můžete se s nimi seznámit předem v čekárně nebo na našich internetových stránkách. Při jednání o službě Vás s nimi podrobně seznámí sociální pracovník.  
 

CENA SLUŽBY

Cena za služby se řídí podle platného ceníku a je stanovena takto:
 
V pracovních dnech /PO-PÁ/ v době od 7:30 do 16:00 hod.
90,-Kč/1hod.
 
V pracovních dnech mimo uvedenou pracovní dobu, soboty, neděle, svátky a při kratších než hodinových vstupech                     110,-Kč/1hod. 
 
Za velký úklid a úklid společných prostor 120,-Kč/1hod.   
 
Ceny jsou stanoveny podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. v platném znění.  Vyhláška uvádí, že úhrada je stanovena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného na provedení úkonu včetně času nezbytného k jeho zajištění. Pokud služba netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně zkrátí. 

DOPORUČENÍ

Zájemcům o služby doporučujeme předem se seznámit s pravidly pro poskytování služby,  pravidly pro podávání a řešení stížností a aktuálním ceníkem, které jsou k dispozici v čekárně a na internetu na našich webových stránkách:
 
www.centrum-louny.wbs.cz
 
TOPlist