Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Služba je registrována u Krajského úřadu Ústeckého kraje pod registračním číslem 1740941.

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním odlehčovací služby je zajistit osobám, které mají sníženou soběstačnost a je o ně pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, nezbytnou pomoc při zajištění základních životních úkonů.

CÍLE SLUŽBY

Cílem odlehčovací služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Cílem služeb je, aby uživatelé:

  • měli zajištěnu pomoc a podporu při základních životních úkonech i v případě dlouhodobé nemoci pečující osoby
  • měli zajištěnu pomoc a podporu při základních životních úkonech v situacích, kdy je pečující osoba nezvládá z důvodu věku či vlastního zdravotního postižení
  • měli zajištěnu pomoc a podporu při základních životních úkonech v případech, že pečující osoba čerpá nezbytný odpočinek

CÍLOVÁ SKUPINA

Odlehčovací  služba je poskytována osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku či zdravotního postižení a bez poskytnuté podpory ji nedokážou sami řešit. 
Cílovou skupinou jsou 
1. osoby s chronickým onemocněním
2. osoby s tělesným postižením
3. senioři
4. osoby s mentálním postižením
 
Centrum poskytuje služby občanům měst Louny a Postoloprty a spádových obcí Lounska. Centrum přijímá do služby klienty od 27 let.
 

ZÁSADY SLUŽBY

Důstojnost – dodržování lidských a občanských práv uživatelů. 
Individuální přístup – služby probíhají podle individuálních potřeb a osobních cílů uživatelů, tak aby vedly k začleňování a posilování jejich postavení ve společnosti.
Respekt a vzájemné úcta uživatele a pomáhajících. Pracovníci respektují přání uživatele služby, jeho názory, rozhodnutí a životní styl. 
Podpora - podpora přirozeného způsobu života uživatelů, a jejich samostatnosti
Aktivizace uživatelů – pracovníci motivují uživatele k udržení a rozvoji svých schopností a dovedností. 
Odbornost – poskytování služeb kvalifikovaných personálem 
dle požadavků zákona o sociálních službách a rozvoj týmu v souladu s posláním služby.
Kvalita – poskytování služby v souladu s metodikou dle Standardů, zapojení pracovního týmu i uživatelů služby do hodnocení kvality. 
 

KAPACITA SLUŽBY

Individuální okamžitá kapacita služby byla nastavena takto:
Kapacita terénní služby:            2
 

ČASOVÁ DOSTUPNOST

Odlehčovací služba je poskytována v pracovních dnech od pondělí do pátku od 7:30 do 16:00 hodin.
Centrum je připraveno poskytnout po předchozí domluvě s uživatelem službu i mimo vymezený čas. 
 

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

Služba je poskytována jako terénní v přirozeném prostředí uživatele. 
Zájemci nás mohou kontaktovat na adrese:
Rakovnická 2502, 440 01 Louny. Centrum sídlí v „Domečku“ ve dvoře Domova pro seniory v Lounech. 
 

OSOBNĚ V PORADENSKÝCH HODINÁCH CENTRA

Nejlépe v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin. Mimo uvedené hodiny po předchozí domluvě.
 

OSOBNĚ PŘI NÁVŠTĚVĚ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ ZÁJEMCE

 
Návštěvu je nutné předem domluvit na níže uvedených telefonech.

PÍSEMNĚ – NA ADRESU KANCELÁŘE: 

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o. p. s, Rakovnická 2502, 440 01 Louny

 
ELEKTRONICKY – E MAILEM: szdp.louny@seznam.cz
 
TELEFONICKY – NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH:
 
415 654 308 - pevná linka
774 446 821 - mobil, sociální pracovník
608 108 373 - mobil, ředitelka Centra

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI SLUŽBY

Odlehčovací služba obsahuje tyto základní činnosti stanovené zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb.:
 
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • pomoc při zajištění stravy
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 
Podrobný popis činností a úkonů, které jsou součástí služby, je uveden v pravidlech pro poskytování služby. Můžete se s nimi seznámit předem v čekárně nebo na našich internetových stránkách. Při jednání o službě Vás s nimi podrobně seznámí sociální pracovník.  
 

CENA SLUŽBY

Cena za služby se řídí podle platného ceníku a je stanovena takto:
 
V pracovních dnech /PO-PÁ/ v době od 7:30 do 16:00 hod.
90,-Kč/1hod.
 
V pracovních dnech mimo uvedenou pracovní dobu, soboty, neděle, svátky a při hodinových vstupech
130,-Kč/1hod. 
 
 
Ceny jsou stanoveny podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. v platném znění. Vyhláška uvádí, že úhrada je stanovena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného na provedení úkonu včetně času nezbytného k jeho zajištění. Pokud služba netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně zkrátí. 
 

DOPORUČENÍ

Zájemcům o služby doporučujeme předem se seznámit s pravidly pro poskytování služby, pravidly pro podávání 
a řešení stížností a aktuálním ceníkem, které jsou k dispozici v čekárně a na internetu na našich webových stránkách:
 
www.centrum-louny.wbs.cz
 
CENÍK TXT
 
 
 
TOPlist