Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Služba je registrována u Krajského úřadu Ústeckého kraje pod registračním číslem 3272817 a zahrnuje: 
 • Poradnu pro osoby se zdravotním postižením a seniory 
 • Dluhovou poradnu

POSLÁNÍ SLUŽBY

Poradna pro osoby ze zdravotním postižením a seniory
Posláním poradny pro osoby se zdravotním postižením a seniory 
je nabídnout pomoc při řešení nepříznivé sociální situace, ve které se tyto osoby ocitly z důvodu věku, zdravotního postižení, dlouhodobé péče o takovou osobu a dojde u nich k dočasné nebo dlouhodobé ztrátě schopnosti tyto situace samostatně řešit. 
 

Dluhová poradna

Posláním dluhové poradny je nabídnout kvalitní odbornou pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci a v krizi, ve které se ocitly z důvodu zadlužení nebo jsou zadlužením vážně ohroženy a tuto situaci nedokážou samy řešit. 

CÍLE SLUŽBY

Cílem služby odborného sociálního poradenství je být nápomocen takové situace řešit a to prostřednictvím informací, rad a případně další odborné pomoci.
 
Cílem Poradny pro osoby ze zdravotním postižením a seniory je uživatel, který:
 • získal nové informace nebo dovednosti, které povedou k zvýšení jeho samostatnosti a zvládnutí náročných situací, 
 • se ve své situaci orientuje a ví, jaké kroky by měl učinit, aby se jeho situace mohla zlepšit,
 • aktivně spolupracuje a podle svých schopností přispívá k řešení vlastní nepříznivé situace, 
 • získal informace o možnostech kompenzace zdravotního postižení vhodnými rehabilitačními a kompenzačními pomůckami, je jimi vybaven, zvládá manipulaci s nimi i jejich běžnou údržbu. 

Cílem dluhové poradny je uživatel, který:

 • získal nové informace o možnostech řešení své nepříznivé sociální situaci, ve které se ocitl z důvodu nedostatku financí a zadlužení a dokáže se v ní orientovat,
 • je podpořen při jednání s věřiteli, exekutorskými úřady, soudy a dalšími institucemi,
 • k řešení své platební neschopnosti přistupuje aktivně a zodpovědně. 

Rozvojové cíle odborného sociálního poradenství:

 • být součástí sítě sociálních služeb v regionu a účastnit se minimálně 70% setkání pracovních skupin komunitního plánování
 • udržet kvalitní a profesionální tým, prostřednictvím realizace vzdělávacích akcí a školení dle individuálních vzdělávacích plánů pracovníků, pravidelné metodické podpory a supervize.
Centrum je připraveno stanovovat si další krátkodobé cíle, reagující na potřeby uživatelů, personálu, materiálního a technického zajištění služby.

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba je určena:

 • Osobám se zdravotním postižením
 • Seniorům
 • Osobám v krizové situaci, ve které se ocitly z důvodu zadlužení nebo jsou zadlužením vážně ohroženy
Službu mohou využít rovněž osoby pečující o seniory a osoby se zdravotním postižením.
Centrum poskytuje služby občanům měst Louny, Postoloprty 
a spádových obcí  Lounska. Služba je určena osobám starším 18 let.

ZÁSADY SLUŽBY:

 • Nízkoprahovost: zájemci a uživatelé nepotřebují žádná doporučení.
 • Bezplatnost: nabízené služby jsou bezplatné.
 • Anonymita -  zájemce a uživatel nemusí uvádět své jméno.
 • Dobrovolnost: zájemci a uživatelé se sami rozhodují, zda budou službu využívat, případně kdy ji ukončí.
 • Aktivita: počítáme s tím, že se uživatelé budou aktivně podílet na řešení své nepříznivé sociální situace.
 • Individuální přístup: služby jsou poskytovány s ohledemna potřeby uživatele a tak, aby byl podporován v samostatném jednání.
 • Mlčenlivost: všichni pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost v souladu se zákonem o sociálních službách.
 • Nestrannost: pracovníci neupřednostňují zájmy žádného účastníka, nabízí přijatelné řešení.

KAPACITA SLUŽBY

Individuální okamžitá kapacita služby byla nastavena takto: 
 
Kapacita ambulantní služby:    2
Kapacita terénní služby:           1

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

Služba je poskytována na adrese: Rakovnická 2502, 440 01 Louny.  Centrum sídlí v „Domečku“ ve dvoře Domova pro seniory v Lounech. 
 
Můžete nás  kontaktovat:
 
OSOBNĚ V PORADENSKÝCH HODINÁCH
Ambulantně probíhají jednání v kanceláři centra, kde je vyčleněna 
i samostatná konzultační místnost. Doručujeme předem telefonicky domluvit termín.
 
Pondělí a středa  8:00-17:00 hodin                                              Úterý a čtvrtek     8:00-13:00 hodin
Pátek                   8:00-12:00 hodin
                                                                                                  
                                                                                                    
 
 
 

Mimo uvedené hodiny po předchozí domluvě

OSOBNĚ MIMO PORADNU/TERÉNNÍ PRÁCE

Poradci vyjíždí na dohodnuté místo, zpravidla do domácnosti zájemce. Konzultaci je možné dohodnout i na jiném vhodném místě, které zájemce určí a kde je možné zajistit soukromí a klidný průběh jednání. Pro terénní práci je vyčleněn
Pondělí - čtvrtek 8:30 - 14:30 hodin
Pátek                 8:00-12:00 hodin
 
Návštěvu je nutné předem domluvit na níže uvedených telefonech.

PÍSEMNĚ – NA ADRESU KANCELÁŘE:                                       Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o. p. s, Rakovnická 2502, 440 01 Louny

 
ELEKTRONICKY – E MAILEM: szdp.louny@seznam.cz
 
TELEFONICKY – NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH:
 
415  654 308 - pevná linka
736 118 781 - mobil, poradna pro OZP a seniory
774 446 893 - mobil, dluhová poradna
608 108 373 - mobil, ředitelka Centra
 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI SLUŽBY

Odborné sociální poradenství obsahuje tyto základní činnosti stanovené zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb.:
 
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 
Podrobný popis základních činností a oblastí poskytovaného poradenství, které jsou součástí služby, je uveden v pravidlech 
pro poskytování služby. Seznámit se s nimi můžete předem v čekárně nebo na našich internetových stránkách. Při jednání o službě Vás s nimi podrobně seznámí poradci.  

CENA SLUŽBY

Konzultace v oblastech poskytovaného odborného sociálního poradenství podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. jsou poskytovány bezplatně. 
Jejich podrobný popis najdete v Pravidlech pro poskytování služby. 

UPOZORNĚNÍ

Předem upozorňujeme zájemce o službu, že neposkytujeme:
 
 • konzultace mimo oblasti poskytovaného poradenství
 • zastupování u soudů a podání návrhu k soudu (žádosti o rozvod, zbavení způsobilosti k právním úkonům, žaloby)
 • zpracování darovacích a jiných smluv
 • vypořádání a zúžení společného jmění manželů
 • právní úschovy peněz a dokumentů
 • zpracování znaleckých posudků nemovitosti
 • V případě zájmu o uvedené služby umíme uživateli poradit, kde najde potřebnou pomoc. Tyto služby poskytují za úhradu právníci, notáři a znalci v okolí.

NEPOSKYTUJEME FINANČNÍ PŮJČKY! 

DOPORUČENÍ

Zájemcům o služby doporučujeme předem se seznámit s pravidly pro poskytování služby a pravidly pro podávání 
a řešení stížností, které jsou volně k dispozici v čekárně a na internetu na našich webových stránkách:
 
www.centrum-louny.wbs.cz
 
TOPlist